Granty MHMP pro rok 2019

Vyhlášené programy pokrývají všechny obvyklé oblasti tj. klubovny, tábory, akce pro veřejnost v Praze a víkendové výpravy:

 1. Prostorové a materiální zajištění činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase
 2. Prázdninová činnost s dětmi a mládeží (II/a, II/b)
 3.  Akce ve volném čase pro děti a mládež na území hl. m. Prahy
 4. Krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území hl. m. Prahy
 5. Podpora účasti na prezentačních a soutěžních akcích v zahraničí

Obsah a pravidla jednotlivých programů jsou víceméně shodná s vyhlášením grantů pro rok 2018.

Připomínáme důležité body :

 • k žádosti (projektu) musíte doložit jako přílohu rozpočet  – položkový rozpis příjmů a položkový rozpis výdajů
 • všechny programy jsou určeny pro  děti 6 až 18 let a studující mládež do 26 let s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy (s výjimkou programu č. III na akce i pro neorganizovanou mládež)
 • možnost změny účelu čerpání přiděleného grantu – na základě písemné žádosti žadatele do konce září 2019 v rámci jednotlivých programů
 • u programů, kde je počítán tzv. osoboden bude znovu rozpětí čerpání součástí usnesení Rady HMP, Zastupitelstva HMP a Smlouvy o poskytnutí účelové dotace, stejně jako maximální částka možná pro čerpání grantu
 • Program II. – Tábory mimo území hl. m. Praha jsou v délce 7 dnů a déle (pouze příměstské tábory jsou od 2 dnů), všechny akce délky 2 -6 dnů jsou zařazeny do Programu IV
 • podporu táborových základen mimo území hl. m. Prahy je třeba zahrnout  do programu IIa pod ubytování – z vyjádření odboru vyplývá, že se na dané základně musí v období letních prázdnin konat alespoň 14 denní tábor, aby byla podpořena
 • v rámci programu III je podpora určena na akce s celopražským významem pro více jak 100 účastníků

 V programech jsou i změny:

 • závěrečnou zprávu o využití přiděleného grantu bude třeba podat  nejpozději do 10. 2. 2020, vrácení peněz předpokládáno do 31. 1. 2020, další podrobnosti k potřebným náležitostem dokladů v odstavci 4. písmenu e) vyhlášení
 • v programu I je omezena  podpora skladových prostor v Praze včetně loděnic do výše 5 000 Kč
 • v programu I je nyní nově upřesněno rozdělení MTZ a vybavení kluboven – projekt MTZ (materiálně technické základny) pro činnost s dětmi a mládeží (sportovní, tábornické a turistické vybavení – na od drobné spotřeby jde o možnost pořídit předměty dlouhodobějšího užitku, ale pozor stále platí zákaz pořizování investičního majetku (nad 40 000 Kč )) se podává jeden na realizátora v maximální výši 50 000 Kč, vybavení kluboven je součástí projektu klubovny v maximální výši 20 000 Kč – mělo by být na klubovnu vázáno (klasicky třeba nástěnky atp.), nad to je ke každé klubovně možno žádat až o dalších 30 000 Kč na drobnou údržbu (klasicky výmalba, oprava zařízení, nové umyvadlo, svítidla atp.)
 • v programech IIa, IIb bylo zpřesněn bod 2.8  „Maximální výše požadavku na drobný spotřební materiál činí za realizátora/žadatele 50 000 Kč.“ – jelikož se podává v každém max. 1 projekt za realizátora, znamená to strop 50 000 Kč pro všechny tábory souhrnně; souvisí to i s otevřením možnosti MTZ v programu I
 • v programu IV. je nově specifikováno využití prostředků „Z grantu mohou být hrazeny pouze náklady na úhradu veřejné hromadné dopravy (autobus, vlak) a smluvního přepravce, ubytování a vstupného při akcích mimo hl. m. Prahu.“  Přeloženo – cestovní příkazy osobních vozidel nikoliv, některé jednotky se s tím setkali již při reklamacích loňských vyúčtování, teď je to přímo vepsáno i do vyhlášení.
 • střediska podávají pouze po jednom souhrnném projektu v programech I na MTZ, v programech IIa, IIb a IV, naopak v programu I na každou klubovnu zvlášť a v programech III a V na každou akci zvlášť = polopaticky: středisko (realizátor) podává jeden jediný formulář, který má například tyto sekce (= projekty): klubovna1 + klubovna2 + klubovna3 + MTZ + tábory + výpravy apod.

Věnujte, prosím, zvláštní pečlivost přikládaným smlouvám o pronájmu v programu 1, každoročně se stává, že několika jednotkám z různých, často i formálních důvodů grant přidělen není např. smlouva není vedena na jednotku, která o grant žádá nebo smlouva končí během roku 2019 (potom dostanete pouze část poměrnou době platnosti smlouvy) atd. V situaci, kdy nemá jednotka k dispozici novou smlouvu na pronájem klubovny nebo skladu na další rok, je lepší přiložit starou a novou dodat co nejdříve (do doby než půjde celý projekt do komise – obvykle stačí do konce roku) dodat, důležité je, abychom to při podání věděli.

MHMP je rok od roku více formálně přísný = vyskytly se případy, kdy i chybějící formální náležitosti např. přehled o činnosti či kontaktní údaje na realizátora vedly ke krácení či neudělení grantu, buďte prosím pečliví a formulář pořádně před odevzdáním zkontrolujte.

Podání grantů

Žádosti podávejte:

 • pro programy I – V  část (B a C) na elektronickém formuláři .zfo ke stažení na stránce MHMP zde – dejte prosím pozor, zda vyplňujete platnou verzi, MHMP ji občas mění i relativně těsně před odevzdáním – data lze do novějších verzí formuláře ze starších jednoduše v programu Form Filler exportovat, nemělo by být nutné nic ručně přepisovat
 • prostřednictvím sběrného systému, který bude připraven pro nahrávání od začátku září
 • POZOR ZMĚNA PRO NAHRÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ – po zkušenostech z minulých let jsme se rozhodli upravit proces odevzdávání – střediska by podávané formuláře měla před nahráním do systému nechat zkontrolovat a odevzdat elektronicky na MHMP tlačítkem ve formuláři, v případě problémů s kontrolou (např. neukazuje chybu, přesto ji hlásí) či odevzdáním nenahrávat, ale poslat na MHMP k vyřešení, kancelář PRJ v kopii

Žádost musí obsahovat veškeré požadované přílohy. Při skenování smluv a dalších podkladů dbejte, prosím, na datovou úspornost.

Pro potřeby grantů postačí nastavení ovladače na:

 • odstíny šedé
 • 150 ppi (dpi)
 • funkce OCR vypnuta

Termín podání:

23. září 2018 (neděle) : nejzazší termín pro podání žádosti = nahrání do sběrného systému již odevzdané žádosti (budou mít dole rámeček s potvrzením odevzdání a na úvodní stránce čárový kód)

Kancelář PRJ vaše žádosti vytiskne, vyplní obecnou část „A a D“ elektronického formuláře, přidá obecné přílohy a vše doručí na Magistrát do 1. 10. 2018. Střediska vyplňují pouze specifickou část realizátora projektu.

Pokud byste měli nějaké nejasnosti či dotazy ohledně obsahové složky či problémy s nahráváním, nebojte se se obrátit buď na kancelář PRJ e-mail: kancelar@praha.skauting.cz nebo tel.: 774 426 225, kde vám odpoví asistentka nebo Napoleona e-mail: napo@skaut.cz nebo tel.: 606 154 878.

Dále je možné se obrátit se přímo na pracovníky MHMP s konzultacemi ohledně obsahu vašich projektů – pokud byste tak činili, budeme rádi, když nás dáte do kopie.

Konzultace ke zpracování projektů:

Odbor sportu a volného času – oddělení volného času, Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, místnost č. 617

Po – Pá 9,00 – 12,00 hod., Po a St také 14,00 – 16,00 hod. nebo dle telefonické dohody.

Kontaktní osoby:

Eva Čemusová tel.: 236 005 869

e-mail: eva.cemusova@praha.eu

Mgr. Michaela Perková  tel.: 236 005 955

e-mail: michaela.perkova@praha.eu

Mgr. Luboš Čuta  tel.: 236 005 908

e-mail: lubos.cuta@praha.eu

 

Podobné články:

Program podpory mládeže na krajské úrovni na rok 2019 – vyhlášení

Magistrát HMP vyhlásil v minulém týdnu avizované grantové řízení spolufinancované MŠMT, které je označeno jako „Podpora mládeže na krajské úrovni“. V jeho rámci lze nalézt 4 podprogramy – 1-3 jsou stejné jako loni, smí v nich žádat pouze zastřešující organizační jednotka (kraj) . Nově je vyhlášen podprogram č. 4 nazvaný „Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží“, v němž…

Vyúčtování grantů MHMP za rok 2018

Vyúčtování grantů se provádí na elektronickém formuláři formátu .ZFO Ke stažení na odkazu Vyúčtovaní grantů 2018 Poslední aktualizace formuláře je momentálně z 14.12. 2018, raději tedy uvádíme odkaz přímo na web Magistrátu, abyste používali v danou chvíli poslední verzi. Pozor – při odevzdávání do sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 číslo projektu = 1 samostatný soubor  .ZFO. Sběrný…

Hlášenky táborů pro MHMP

Vedoucím středisek a vedoucím táborů nezapomeňte, prosím, že kromě skautské hlášenky táborů, jejíž termín schválení střediskem byl do 5.6 2018, je nutné ještě odeslat hlášení na Magistrát (tedy v případě, že jste na tábor obdrželi grant Magistrátu) – pozor nestačí jen vyplnit, je nutné i odeslat. Hlášenka se odesílá přímo ze skautisu: Akce/Tábory/Upřesnění pro MHMP Většina údajů…